Op donderdag 16 februari spraken twee penvoerders van de w&t netwerken met OCW, de PO-raad en het Platform Bèta Techniek over het budget en de inzet van de w&t netwerken in 2017 en verder. Eén van de aanwezige penvoerders was Ben Sanders, voorzitter van onze stichting, WTE regio Zuid.

Op basis van dit gesprek kunnen we concluderen dat er naast het beschikbare budget voor 2017 geen financiële toezeggingen worden gedaan door OCW. Men verwijst naar de middelen in de prestatiebox voor het realiseren van de verankering van w&t in het basisonderwijs. Wel is er ruimte om door te praten over een gemeenschappelijke lijn en visie.

OCW heeft de uitnodiging gedaan om inhoudelijk het gesprek aan te gaan met de landelijke w&t netwerken, waarvan WTE regio Zuid er één is. De insteek van dat gesprek zal zich richten op de verduurzaming van de netwerken en het inrichten van innovatiebeleid. De ervaringen en expertise van de w&t netwerken zijn waardevol als het gaat om vormgeven van onderwijsvernieuwingen.

De penvoerders zullen op korte termijn overleg voeren en komen voor 15 maart 2017 met een reactie richting OCW. Wordt vervolgd dus.