Op 10 oktober is het nieuwe regeerakkoord gepresenteerd. Hierin wordt ook gesproken over de rol van techniek in het primair onderwijs. Het nieuwe kabinet ziet techniek als een van de pijlers voor het versterken van de innovatiekracht van Nederland. De aanpak en inzet van het Techniekpact worden door het nieuwe kabinet voortgezet.

Kansen en talenten
Samen met onderwijzers, leerlingen, ouders, het vervolgonderwijs en het beroepenveld wordt de afgesproken herziening van het onderwijscurriculum doorgezet. Deze wordt in 2019 wettelijk verankerd. Hiermee wordt het funderend onderwijs voor vakken als Nederlands, rekenen en wiskunde meer toekomstbestendig gemaakt en komt er meer aandacht voor digitale geletterdheid en praktische vaardigheden. Ook worden de kerndoelen aangescherpt voor techniek, burgerschap en seksuele diversiteit.

Doorontwikkeling ‘Kiezen- voor-Technologie’
Formeel is het programma ten einde. OC&W erkent wel de kracht van de netwerken en heeft daarvoor in de komende jaren een bedrag vrijgemaakt. Onder de noemer ‘Bèta Technieknetwerken 2017-2020’ gaan we met elkaar inzetten op netwerkvorming. Netwerken in de hele regio Zuid maar zeker ook binnen de subregio’s. Aandachtsgebieden zijn strategische samenwerking tussen scholen en bedrijfsleven, verbindingen PO-VO en kennisdeling. We hopen zo met ons netwerk de nieuwsgierigheid en talenten van kinderen te blijven prikkelen. Zodat zij klaar zijn voor de toekomst!