Interview met Tessa van Zadelhoff
Initiatiefnemer en projectleider STOOOM-lab

Het STOOOM-lab Stadion in Oss is gevestigd in de VMBO school Het Hooghuis Stadion. De locatie is uniek te noemen, vanuit de kantine kijk je zo op de groene mat van het stadion van voetbalclub Top Oss, alsof je de hele dag in een skybox bivakkeert. Maar wat is het STOOOM-lab precies en hoe kwam dit lab tot stand?

De ambitie is om een dynamische, innovatieve omgeving te creëren waar kinderen tussen de 4 en 14 jaar worden uitgedaagd om te onderzoeken, ontdekken en te ondernemen. We spraken met initiatiefnemer en projectleider, Tessa van Zadelhoff.

De naam STOOOM is afgeleid van het Engelse STEAM, een beproefd onderwijsconcept waar Science, Technology, Engineering, Arts en Mathematics centraal staan. Precies wat STOOOM doet.

Hoe kwam het STOOOM-lab tot stand?

Tijdens een broedplaatsontbijt op de talentencampus in Oss ontmoette Tessa de directeur van het Het Hooghuis.

Tessa: “Ik was op een van deze ontbijtsessies uitgenodigd om te praten over mijn ervaringen met het opzetten van het Ontdeklab bij Prodas. Deze directeur van het VMBO was gelijk enthousiast over het idee van Ontdeklabs.”

Een lang voorbereidingstraject volgde. De lat lag gelijk hoog. Duurzaamheid stond centraal bij de ontwikkeling van het STOOOM-lab. Een lokaal bedrijf neemt de verbouwing op zich genomen. De inrichting ziet er niet alleen prachtig uit, maar is ook bewust en functioneel ontworpen door ruimtelijk vormgever en ontwerper Frank Ulijn.

De lange adem was ook nodig om een stevig fundament voor samenwerking te bouwen. Schoolbesturen moesten over hun eigen grenzen en belangen heen kijken en bereid zijn een duit in het zakje te doen. Letterlijk met geld, maar ook tijd, energie en formatie beschikbaar stellen. Dat vergt veel overleg en wederzijds vertrouwen, maar het proces is niet zonder resultaat gebleven. STOOOM wordt gedragen door een zestal onderwijsorganisaties en twee culturele instellingen: Filios Scholengroep, SAAM scholen, Het Hooghuis Stadion, Talentencampus Oss, Muzelinck centrum voor de Kunsten en NOBB Bibliotheek Oss.

Tessa: “Wederkerigheid in doelen, is belangrijk! Inmiddels is er een tweede STOOOM-lab open voor de groepen 1 t/m 8 van de basisschool in het centrum voor de kunsten Muzelinck. Design Thinking is daar het centrale thema.”

Uniek is het inhoudelijke netwerk waar het lab op steunt, het zogenaamde STEAM-team. Daarin zitten docenten uit het VMBO, leerkrachten PO, een bovenschools w&t-coördinator en een educatief medewerker van de bibliotheek. Alle partners zijn dus ook inhoudelijk verbonden aan het STOOOM-lab. Zo vormen zij een netwerk waarin ze onderling kennis delen en de samenwerking tussen PO en VO vanzelfsprekender wordt.

Daarnaast stelden de schoolbesturen uit het PO formatie beschikbaar om het lab daadwerkelijk te laten draaien. Twee leerkrachten, een uit het basisonderwijs en een van het VMBO, zijn samen met projectleider Tessa verantwoordelijk voor het ontplooien van activiteiten binnen STOOOM.

Ambitie 

De ambitie is om het concept achter STOOOM op meerdere plekken in Oss te realiseren. De wens is om meer te verduurzamen en een stevig professionaliseringstraject voor leerkrachten en docenten in te richten. De aanzet is er al, we bereiken een grote groep leerkrachten via de leerlingen. De activiteiten in de labs wekken nieuwsgierigheid en enthousiasme, de fundamentele basis om aan de slag te kunnen gaan met w&t, o&o-leren of steam-onderwijs.

Daarnaast willen ze in het lab de leerdoelstellingen van leerlingen koppelen aan de duurzame ontwikkelingsdoelen van de VN. Op die manier ontstaat er een leerlijn en kunnen er stevige verbindingen gemaakt worden. Bijvoorbeeld als markplaatsfunctie om vraag en aanbod te koppelen en daarin verbinding te maken met het nieuwe curriculum van een school.

Het geijkte programma loslaten

Leerkrachten en docenten zijn betrokken om hun eigen professionalisering vorm te geven. Via een pizza-sessie werden er ideeën opgehaald om vraaggericht aanbod voor docenten en leerkrachten te gaan organiseren.

Tessa: “Zo proberen we de verbinding tussen PO en VO te bevorderen en leerkrachten uit de dagen om het geijkte programma los te laten.”

Bijvangst

In de ochtenden in het lab zijn de basisscholen op bezoek. Steeds meer ouders zijn betrokken en krijgen een actieve rol tijdens de activiteiten.

Tessa: “We verwachten dat ouders en leerkrachten hier voorbereid aan de slag gaan. Zij krijgen vooraf een draaiboek. Dat wekt enthousiasme. Bijvangst is dat het beeld van het VMBO ten goede keert en veel meer ouders over de drempel van deze school stappen.”

Een nieuwe droom is een STOOOM-lab rondom logistiek of smartbuilding. Het bedrijfsleven heeft daar wel oren naar. Zo’n lab is een uitstekend middel om de verbinding en doorstroom tussen VMBO, MBO en bedrijven te stimuleren.
Dat heeft een lange adem nodig.

“Ik gooi een lokaal vol met nieuwe technologie en veel plezier ermee, dat werkt niet! Het vraagt visie, verbinding en samenwerking.”

Laten dat nu precies die vaardigheden zijn waar Tessa in floreert. Check www.stooom.nl
of bekijk het filmpje!